KÖZGYŰLÉSI  MEGHÍVÓ

Tisztelt Részvényes!

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás út 50.) ezúton meghívja Önt, mint a társaság Részvényesét a társaság

2017. március hó 13. napján 17.30 órakor

tartandó éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye:   1123 Budapest, Alkotás utca 50. V. emelet

A közgyűlés napirendje:

  1. Az Igazgatóság rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó periódusban.
  2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó periódusban.
  3. A társaság 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása.
  4. Döntés a Társaság igazgatósága által javasolt, a társaság 2016 évi osztalék fizetéséről és mértékéről.
  5. Döntés Új Könyvvizsgáló Megválasztásáról.
  6. Döntés Dolgozói Részvény kibocsátásáról
  7. Egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító Részvényesek által megtestesített szavazatok száz százalékát képviselő Részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes,

A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a közgyűlésen minden szavazóképes részvény 100.000,- Ft-ja 1 (egy) szavazatra jogosít.
A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét. A Részvényesek a közgyűlésen személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján vehetnek részt.
Az esetleges határozatképtelenség miatt szükségessé váló megismételt közgyűlés időpontja 2016. március 17. napja, 18.00 óra, helye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., V. emelet

Budapest, 2017. február 23.

Bilibók Botond
vezérigazgató